събота, 26 януари 2013 г.

заповедО  Б  Щ  И  Н  А      В  А  Р  Н  А

       К М Е Т С Т В О    К О Н С Т А Н Т И Н О В О

9180 с. Константиново                                                                                  тел.052820663
ул.“ В. Левски ” № 36           e-mail: km_Konstantinovo@abv.bg           тел.,ф./052820798

                                                  З  А  П  О  В  Е  Д


№ 22/25.01.2013г.
         На основание член 46,   от ЗМСМА,заповед № 0267/25.01.2013г. на Кмет на Ощина Варна и заповед РД-13-7706-43/24.01.2013г. на Областния Управител  на област Варна с административен център Варна, във връзка с провеждането на Национален референдум на 27.01.2013г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:


         1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки в магазините и други обществени места на територията на с.Константиново от 00.00 часа на 27.01.2013г.  до 20.00 часа на 27.01.2013г.
         2. В деня на изборния ден да не се провеждат масови прояви, при които могат да се осъществят предпоставки за нарушаване на обществения ред.
        
         Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението.

ВАСИЛ ДЮЛГЕРОВ
КМЕТ НА КМЕТСТВО КОНСТАНТИНОВО